Wikivex - The Free, Online, Vexillium Encyclopedia
Advertisement
Ras gil - Rrs gil - Jas gil - Veet gil - Iŋ gil - Frk gil - nTaah gil


Vaad luut yk Ƿiik it Səl
 
ƿɛRmmp Səl Sɛp-Yyp l Tog-Qŋ


Ƿiik it Səl ti-kyp, Rɵ-rnzəpə Kes Ƿrt it Pŋ Gɛk kə Rɵs ŋQaafu nRtəəvi nLtəəmf Vam Pə ton vam, rə af saak ak ƿɛvaak nSiim Vaan nSllsa n nLyynd nAamb Van nSllsa, n rə nruuf blt vəb-zəp ak ƿɛqəəs nh, kak hə n roop rik hə ak sɛp veg rɵ Səl.

[TECH: Ƿiik it Səl o ryyp ƿyyt kə ƿɵɵk rə kef yk Səl, nƿsƿ tap Ƿiik Sɛp-Yyp ti ƿnoo Sɛt-Mef kə Səl. Ton, Karlonsəpə ak Qaap ton vam o nəmeemb keet, sɛfəpə nh tib nllva lab-pə tlh ed qŋk kmt n nsɛɛf yk-rob sɛt-teet ep zyyt.]

Bepə sil ot zaf ti-kyp gnd se Zaf Ƿiik it Səl. Bepə sil ƿɛVeeg zaf saak it ƿo kaap ti yk-rob zaf tlh ed qŋk er lab-pə.

Paa sah Ƿiik it Səl ryf pr blt. Ƿopə na ryf ŋhoond naamb rd-ter kə ləək nroovu keet zyyt l hot səl, ƿno sah rə-teet ak be ram sɛp laaf. Bepə sil lab-pə lab zaf vəp-kyp, bepə hin rob!

ƿɛŊuup Veg kə Ƿiik it Səl

Rel Toh rə Sɛp ƿnVeeɣi - Ƿeg rə ƿɛRyy

nSəəl Roop: Har Oŋ - nSlls Roop - ƿAaf Slt - ƿɛTiiti n Rd-Ter rə ƿɛTiiti - ƿAaf Ƕud - ƿɛFɛli - ƿmVeeɣi Roop - ŋǶəəta Slt - ŋQeeti

nLaaf Roop: ƿɛBŋŋt - ƿɛDaaku Bŋt n ƿAat Keet - nLaaf ƿɛGaah - ƿAaku Slt - ƿɛKɵɵt Slt

ƿɛSllt: ƿɛSllt - ƿɛDaaku - ƿɛŊuup Daak - nTeer ƿɛKeeti o Slt - Reet - ƿɛǶəəta Pə o Slt

ƿɛPəə: ƿɛKaak Hə - ƿIip Pə

ƿɛBuut Pə: nəMeemb Roop - ƿɛRyy kə Vap - ƿɛSib Pə - ƿɛRiik Hə tog ƿɛSllt - ƿɛBaapu

ƿɛRoopu zaf Rtəb: ƿɛGili - ƿɛLtəəmp ƿnNnŋg Rd-Ter - ƿɛǶaa - ƿɛVuu Bib - ƿɛMiis - ƿɛTooh rə ƿɛGaap

ƿɛQaah Roop: ƿmFlaaɣu Roop - nIif Roop - ŋGoo Roop - Dɵr ŋHiizi Roop - ƿɛRoopu Ti-Kyp - Rɵ-ƿɛRnnd Rik Hə - ƿAaf Roop Hə - ŋKoovu Roop - ŋKmms Qŋk

Ly: ƿɛQood - Nas - ƿɛRootu - ƿɛMiri Nrrt

Ƿiik it Səl: ƿɛVeeg zaf Saak - Veg ti Gis

Yk-rob zaf nrrt: Vn ti Tech

Advertisement